Protokoll styrelsemöte Österby SFK 150217

1 . Mötet förklarades öppnat av Jukka kl 18:00

2 . Dagordningen godkänndes av styrelsen.

3 . Föregående protokoll lästes upp av Raimo. Vi gick även igenom vilka punkter som hade genomförts efter föregående möte. Henrik Tapper har fått dom gamla bryggorna som han har ställt vi flytön. Båtplatserna har märkts upp 1-10.

4 . Till justerare av protokoll valdes Timo.

5 . Kassarapporten lästes upp av Raimo. Vi har i dagsläget 33968.60 på kontot samt 1045 i handkassan.

6 . Medlemskorten behöver vi en stämpel till som det står Österby sportfisklubb på. Raimo beställer det.

7 . Årsmötet för året 2017 kommer att var den 29/3-17 kl 18:00 i kvarterslokalen vid Skyttbacken Österbybruk. Raimo bokar lokal samt beställer 2st smörgåstårtor och dryck.

Jukka plockar upp tårtorna på mötesdagen samt fakturan.

Timo lägger ut på hemsidan om årsmötet samt skickar ut mail. 

8 . Jukka köper in 6 meter kätting till bojarna för att förankra klubb båtarna. Klubb båtarna   kommer att ha platserna 9 och 10. Raimo kollar med Peter om det finns bojar kvar.

Raimo förvarar röjsågen hemma hos sig just nu har Peter den hemma.

Bryggan vid skolskogen kollar vi efter att isarna har släppt och fäster den ordentligt.

Raimo kommer att börja röja sly på vallen och eldar upp det. Raimo meddelar styrelsen om han behöver hjälp med detta så får vi ordna med en arbetsdag. Grövre träd kan vi använda som ved till grillplatsen vi parkeringen.

9. Jukka kollar om han hittar en tävlings våg och beställer det till klubben. Jukka tar en faktura på det och lämnar till kassören.

10 . Årets tävlingar: Km i pimpel ställer vi in eftersom det är så dåligt med folk på dom.

Km i gädda kommer att anordnas i början av maj istället för oktober för att prova på lite vår gädda datum kommer så fort isarna släppt.

Vi kommer att lägga en vanlig gäddtävling första helgen i oktober.

25/5 kommer vi anordna Km i mete i år kommer det vara lite annat upplägg på km i mete. Vi börjar med att fiska 2 timmar i Sågdammen därefter blir det en paus på 1 timme för invägning och fika sedan förflyttar vi oss till Hergårdsdammen och fiskar där i 2 timmar. Totalvikten från båda dammarna blir klubbmästare. Tävlingstiden kommer att vara 09:00-14:00 om inte annat anges på hemsidan.

Seriemetet kommer vi att ställa in för att det har varit så dåligt deltagande. Istället kommer vi att anordna några metar kulor vid Harvika med olika upplägg.

11 . Övriga frågor.

Jukka har fått godkänt av bergvik om att plantera i fisk i Harvikadammen. Frågan kommer att lyftas fram på årsmötet vad medlemmarna tycker om det. Om medlemmarna är för det så måste det även skickas in en ansökan till länsstyrelsen.

Frågan om klubben framtid lyftes också upp. Ska vi fortsätta med klubben? Ska vi slå ihop klubben med Gimo sportfiskeklubb? Vart är alla medlemmar på tävlingar för det har avtagit ganska drastiskt? Vad förväntar sig medlemmarna av klubben? Frågor som ska tas med till årsmötet.

12 . Mötet avslutades kl 19:30

närvarande: Jukka, Raimo, Timo

underskift sekreterare:...............................................................................................

underskrift justerare:..................................................................................................

 

 

Årsmötes Protokoll Österby SFK 20150329

Årsmötes Protokoll Österby SFK 20150329
1.Årsmötet för år 2015 förklarades öppnat av Peter Morell.
2.Till årsmötesordförande valdes Peter Morell.
3.Till årsmötessekreterare valdes Raimo Esala.
4.Frågan om årsmötets behöriga utlysande godkändes av Årsmötet. Informationen om årsmötet har ståt på hemsidan.
5.Dagordningen godkändes av årsmötet.
6.Till justerare samt röst rösträknare valdes Ulf Eriksson samt Torbjörn Grandin.
7.Verksamhetsberättelsen för året 2014 lästes upp av Raimo Esala.
8.Håkan Rosenhoff redovisade kassarapporten.
9.Revisionsberättelsen lästes upp av Håkan Rosenhoff. Under revisionen har det inte framkommit anledning till anmärkning.
10.  Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet.
11. Årsmötet valde 3 ledamöter till styrelsen på vardera 1 år det är följande, Peter Morell, Raimo Esala samt Timo Hakulinen.
12.Hans Enlund har varit ledamot 1a året av 2
13.Val av suppleant till styrelsen på 1år vart Joakim Grandin.
14.Då våran ordförande Torbjörn Grandin valt att kliva ner från sin post som ordförande Har årsmötet valt Jukka Södervall på 1år.
Vi Kommer även att ändra adressen för posten till klubben som ska skickas till Jokka i fortsättningen. Raimo ordnar med adress bytet hos adressändring. Raimo tar även kontakt Boverket .
15. Val av Revisor på 1År valdes Åsa Rajamäki.
16. Val av revisor suppleant på 1 år valdes Per Wahlström.
17.Val av kassör på 1år valdes Håkan Rosenhoff.
18. Val av valberedare på 1 år valdes Tobias Morell.
19. Tävlingskommiten kommer för året kommer att vara styrelsen.
20.Timo Hakulinen Ansvarar för Hemsidan i år igen.
21.Medlemsavgifter kommer ej att ändras. Det kommer ej heller att skickas ut några medlemskort Timo Hakulinen och Håkan Rosenhoff har medlemsregister.
22.Inga övriga frågor
23.Årsmötet avslutat av Peter Morell
24.Förtäring.
Närvarolista : Ulf Eriksson, Håkan Rosenhoff, Hasse Enlund, Peter Morell, Torbjörn Granin, Jukka Södervall, Timo Hakulinen, Joakim Grandin och Raimo Esala.


………………………….……………………………..
       Justerare                 Justerare

Protokoll Konstitutionsmöte 13/5 -15

Protokoll Konstitutionsmöte 13/5-15
1.Mötet förklarades öppnat av Jukka Södervall.
2.Dagordningen godkändes av styrelsen.
3.Till justerare valdes Timo Hakkulinen.
4.Val av vice ordförande för året valdes Peter Morell.
5.Till sekreterare valdes Raimo Esala.
6.Till firma Tecknare för året valdes Håkan Rosenhoff och Jukka Södervall.
7.Attest rätten för året valdes Håkan Rosenhoff och Joakim Grandin.
8.Mötet avslutades av ordförande.


…………………………
Justerare

Protokoll Styrelsemöte 13/5 -15

Protokoll Styrelsemöte 13/5-15
1.Mötet förklarades öppnat av Jukka Södervall.
2.Dagordningen godkändes av styrelsen.
3.Föregående protokoll lästes upp av Raimo Esala.
4.Till justerare valdes Timo Hakulinen.
5.Luckorna vid Harvika dammen sköts av Timo och Raimo tills Gunnar Larsson på Bilerud/korsnäs har hittat en ersättare. Båt bryggan vid Harvika är det ingen ide att göra nått åt då all virke är dåligt. Peter Morell har varit upp och bytt dom plankorna som var av. Peter kollar upp vart man kan söka bidrag till att byta ut bryggan. 15/5 samlas styrelsen vid Harvika för att köra undan riset som har röjts där.
6.Seriemetet i harvika börjar 2/8 och fiskas 7 söndagar i rad. Dm i mete anordnas någon helg i september. Km i mete anordnas efter semestern.
7.Sjöscouterna har varit i kontakt med Timo och ville anordna en fiske dag på harvika. Givetvis får de det. Timo har fortsatt kontakt med dom och ska även erbjuda båtar åt dom.
8.Mötet avslutat av ordförande.

………………………..
Justerare


Årsmöte 2014

Årsmöte i ÖSFK 6/4-2014
1.Årsmötet öppnades av T Grandin.
2.Till årsmötesordförande valdes T Grandin.
3.Till årsmötessekreterare valdes L Andersson.
4.Årsmötets behöriga utlysande godkänndes av årsmötet.
5.Dagordningen godkänndes av årsmötet.
6.Till justerare+rösträknare valdes J Grandin,E Morell.
7.Verksamhetsberättelsen lästes upp av L Andersson.
8.Kassarapporten lästes upp av H Rosenhoff.
9.Revisorernas berättelse lästes upp av H Rosenhoff.
10.Årsmötet gav ansvarsfrihet till styrelsen.
11.Val av ledamot på 1år Timo Hakulinen.
12.Val av ledamot på 2år Hans Edlund.
13.Val av suppleant på 1år Raimo Esala.
14.Val av ordförande på 2år Torbjörn Grandin.
15.Val av revisor på 1år Åsa Rajamäki.
16.Val av revisorsuppleant på 1år Per Wahlström.
17.Val av kassör på 1år Håkan Rosenhoff.
18.Val av 2st valberedare på 1år Tobias Morell,Peter Morell.
19.Val av tävlingskommiten på 1år S-S Höglund,Tobias Morell,Peter Morell,
Hans Edlund,Timo Hakulinen.
      20.Ansvarig för hemsidan på 1år Timo Hakulinen.
      21.Medlemsavgiften kommer att vara lika under 2015.
      22.Sverigelotter delades ut, 100st var och en till Raimo E,Tobbe G
           Joakim G,Erik M,Tobias M, Peter M.
      23.Årsmötet avslutat.
      24. Fika!
 
…………………………………………………                   ………………………………………………….
Närvarolista:P Morell,T Grandin,T Morell,L Andersson, Sixten,J Grandin,E Morell
                       H Rosenhoff,R Esala,H Edlund,U Eriksson,T Hakulinen,S-S Höglund

Årsmötes protokoll 2013

Årsmöte i ÖSFK 24/3-2013

1. Årsmötet öppnades av T Grandin.

2. Till årsmötes ordförande valdes Joakim Grandin.

3. Till årsmötes sekreterare valdes L Andersson.

4. Frågan om årsmötets behöriga utlysande godkänndes av årsmötet.

5. Dagordningen godkänndes av årsmötet.

6. Till justerare o rösträknare valdes U Eriksson,S-S Höglund.

7. Verksamhetsberättelsen lästes upp av L Andersson.

8. Årsmötet fick ta del av kassarapporten.

9. Revisorernas berättelse lästes av T Grandin.

10. Årsmötet gav styrelsen full ansvarsfrihet.

11. Val till ledamot på 1år L Andersson.

12. Val till suppleant på 1år H Edlund.

13. Val till revisor på 1år Å Rajamäki.

14. Val till revisor suppleant på 1år P Walhström.

15. Val till kassör på 1år H Rosenhoff.

16. Val till 2st valberedare på 1år R Esala, S-S Höglund.

17. Val till tävlingskommiten på 1år T Morell,P Morell,Timo Hakulinen,H Edlund.

18. Val till hemside ansvarig på 1år valdes Timo Hakulinen.

19. Ingen höjning av medlemsavgiften.

20. Klubben kommer fortsätta vara medlemmar i Sportfiskarna och tävlingslicenserna löses av medlemmarna själva mot senare ersättning.

21. Fiskeresa för alla medlemmar evt 11/5 i Hedemora. Tid och anmälning

22. Kommer att finnas på hemsidan.

23. Harvikaspåret måste trimmas senare på sommaren och det kommer att utföras av Jällagymnasiet så också röjning på spåret. Även uppmärkning av led kommer att ske av klubbens arbetsgrupp.

24. Mötet avslutat.

25. Fika.

Närvarolista: Joakim G,Patrik M,Torbjörn G,Peter M,Raimo E,Uffe E, Timo H,

Sten-Sture H, Lars A, Ville H

Verksamhetsberättelse 2012

Österby Sportfiskeklubb

Styrelsen i Österby SFK får för verksamhetsåret 2012 avge följande berättelse:

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ordförande:                             Torbjörn Grandin

Vice Ordf:                                 Peter Morell

Kassör:                                      Håkan Rosenhoff

Sekreterare:                            Lars Andersson

Ledamot:                                 Timo Hakulinen

Suppleanter:                            Hans Edlund

 

Styrelsen har haft 4st protokollförda sammankomster.

Medlemsantalet uppgick 2012 till 28st ungd+ 72vuxna.

Tävlingsmetet fortsatte med framgång vid Harvika.

Klubben har arrangerat klubbmästerskap i mete,angel och pimpel genom året.

Hemsidan fortsätter att få beröm.

 

 

Vi tackar föreningens medlemmar för ett gott sammarbete och visat förtroende under det gångna verksamhetsåret samt ställer dom lediga platserna i styrelsen till förfogande.

Styrelsen

Årsmötesprotokoll 2012

Årsmöte i ÖSFK 25/3-12

1. Årsmötet öppnades av T Grandin.

2. Till årsmötes ordförande valdes T Grandin.

3. Till årsmötes sekreterare valdes L Andersson

4. Frågan om årsmötets behöriga utlysande godkändes av årsmötet.

5. Dagordningen godkändes av årsmötet.

6. Till justerare och rösträknare valdes H Edlund.

7. Verksamhetsberättelsen lästes upp av L Andersson.

8. Kassarapporten lästes upp av L Andersson.

9. Revisorernas berättelse lästes upp av L Andersson.

10. Årsmötet gav styrelsen full ansvarsfrihet.

11. Val till ledamot på 1år L Andersson.

12. Val till ledamot på 2år P Morell.

13. Val till ledamot suppleant på 1år H Edlund.

14. Val till ordförande på 2år T Grandin.

15. Val till revisor på 1år Å Rajamäki.

16. Val till revisor suppleant på 1år P Wahlström.

17. Val till kassör på 1år H Rosenhoff.

18. Val till 2st valberedare på 1åe M Jansson och Mikka Esala.

19. Val till tävlingskommiten på 1år S-S Höglund, P Morell, T Hakulinen, T

Morell.

20. Ansvarig för hemsidan valdes Timo Hakulinen.

21. Ingen höjning an dagens medlemsavgifter(Fam 250kr, Vux 150kr,

Ungd 50kr, Pens 75kr).

22. Medlemsavg för Sportfiskarna ska betalas som vanligt av klubben

men tävlingslicenserna för SM/DM får deltagarna själva betala och av

uppvisande av kvitto få ersättning av klubben.

23. Strömaren- T Hakulinen informerade om förfrågan om att arrendera

nytt fiskevatten.

T Grandin informerade lite om Strömarens historia kring fisket.

Årsmötet röstade mot om förslaget att arrendera sjön.

T Grandin informerade lite om Harvikas vandringsled och mötet

angående denna.

L Andersson berättade om Jällagymnasiets särskola som kommer att röja

vissa delar av leden och skolans ersättning som motsvarar klubbens

ersättning från Upplandsstiftelsen.

T Grandin vädjade att så många som möjligt ska försöka att hjälpa till att

klippa med vassbåten på Dannemorasjön. Evt något körschema.

24. Mötet avslutat.

25. Fika.

………………………………..

Justerarer

 

Verksamhetsberättelse år 2011

Österby Sportfiskeklubb

Verksamhetsberättelse år 2011

Styrelsen för Österby SFK får för verksamhetsåret 2011 avge följande berättelse:

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

 

Ordförande Torbjörn Grandin

Vice ordf Peter Morell

Kassör Håkan Rosenhoff

Sekreterare Lars Andersson

Ledamot Timo Hakulinen

Suppleanter S-S Höglund

 

Styrelsen har haft 3st protokollförda sammankomster.

Medlemsantalet uppgick år 2011 till ca 100st medlemmar.

Tävlingsmetet fortsatte med fortsatt framgång vid Harvika.

Klubben har under året stått som arrangör för Dm i pimpel och mete.

Klubben har arrangerat klubbmästerskap i mete, angel och pimpel genom året.

Klubbens hemsida fungerar fortsatt mycket bra och får fint emottagande från många fiskeintresserade.

Klubben har varit delaktiga i Projektet klassdraget och instruerat ungdomar i pimpel

och för den insatsen fick klubben 1000kr från Sportfiskarna.

Vi tackar föreningens medlemmar för ett gott samarbete och visat förtroende under

det gångna verksamhetsåret samt ställer dom lediga platserna i styrelsen till förfogande.

 

Styrelsen

Årsmötes protokoll från 27 mars 2011

Årsmötes protokoll för ÖSFK 27/3-11

1. Årsmötet öppnades av T Grandin.

2. Till årsmötes ordförande valdes T Grandin.

3. Till årsmötes sekreterare valdes L Andersson.

4. Frågan om årsmötets behöriga utlysande godkänndes av styrelsen.

5. Dagordningen godkänndes av årsmötet.

6. Till rösträknare samt justerare valdes Pierre Morell, Raimo Esala.

7. Verksamhetsberättelsen delades ut till årsmötet.

8. Kassarapporten lästes upp av H Rosenhoff.

9. Revisorernas berättelse lästes upp av H Rosenhoff.

10. Årsmötet gav styrelsen full ansvarsfrihet.

11. På ledamot på 1år valdes L Andersson.

12. På ledamot på 2år valdes T Hakulinen.

13. Till ledamot suppleant på 1år valdes S-S Höglund.

14. Punkten utgår.

15. Till revisor på 1år valdes Åsa Rajamäki.

16. Till revisor suppleant på 1år valdes Per Walström.

17. Till kassör på 1år valdes H Rosenhoff.

18. Till valberedningen på 1år valdes M Jansson och Mika Esala.

19. Till tävlingskomiteèn på 1år valdes
Vinter: T Morell, P Morell.

Sommar: T Hakulinen S-S Höglund

20. Ansvarig för hemsidan på 1år är T Hakulinen.

21. Medlemsavgiften ska inte förändras för 2011.

22. Arbetsgruppen för Harvika utgår och sammankallande blir styrelsen.

23. Medlemsavg för sportfiskarna ska betalas som vanligt av klubben, men tävlingslicenserna för SM/DM får deltagarna själva betala och av uppvisande av kvitto få ersättning av klubben.

24. Årsmötet godkännde att styrelsen kommer med ett förslag till fiskeresa som presenteras på hemsidan.

25. Prenemeration på Trisslotter kan beställas direkt av svenska spel.

Lotteriansvarig på 1år är P Morell.T Hakulinen sätter ut en för frågan om hur många som kan tänkas köpa lotter.

26. T Grandin undersöker om deltagande på Österbydagen med fiske.

Förslag om att hyra stugor vid Lomsjön presenterades av en medlem.

27. Årsmötet avslutat.

…………………………… ………………………………

justeras justeras

Styrelsemöte 25 Nov 2010

Protokoll till styrelsemöte i ÖSFK 25/11-10

1. Mötet förklarades öppnat av T Grandin.

2. Dagordningen godkänndes av styrelsen.

3. Föregående protokoll lästes av L Andersson.

4. 13/2-11 kommer pimpel DM att hållas på Stordammen med ÖSFK som arrangör.
T Hakulinen ansvarar för det praktiska kring tävlingen som tex att tiden annonseras,sanktioneras och plaketter. Klubben kommer att sälja hamburgare + dricka på tävlingen.
K Lundberg har lovat att ställa upp i tävlingsledningen.
Påsar + startkort ordnas av Paschen.

5. 29/5-11 kommer Dm i mete att hållas i Faxan Fyrisån.
Även där ansvarar T Hakulinen.

6. Km i angel kommer att hållas på Dannemorasjön preliminärt 8/1-11. 12 st angeldon är tillåtna.

7. Km i pimpel kommer att hållas att 2/1-11 på Harvikadammen.

8. Årsmötet kommer att hållas i Skyttbacken 27/3-11 kl.16.00.

9. Fika.

10.Mötet avslutat.

Närvarolista: T Hakulinen, T Morell, P Morell, T Grandin

L Andersson

Årsmötes protokoll för ÖSFK 28/3-10

1. Årsmötet öppnades av T Grandin.

2.Till årsmötes ordförande valdes T Grandin.

3.Till årsmötes sekreterare valdes L Andersson.

4.Frågan om årsmötets behöriga utlysande godkänndes av årsmötet.

5.Dagordningen godkänndes av årsmötet.

6.Till rösträknare samt justerare valdes M Jansson / R Esala.

7.Verksamhetsberättelsen kommer att finnas på klubbens hemsida.

8.Kassarapporten lästes upp av H Rosenhoff.

9.Revisorernas berättelse lästes upp av T Grandin.

10. Årsmötet gav styrelsen full ansvarsfrihet.

11.Till ordförande på 2år valdes T Grandin.

12.Till ledamot till styrelsen på 1år valdes P Morell och L Andersson.

13.Till suppleanter som ledamot på 1år valdes T Hakulinen och S-S Höglund.

14.Till revisor på 1år valdes Å Rajamäki.

15.Till revisor suppleant på 1år valdes P Wahlström.

16.Till kassör på 1år valdes H Rosenhoff.

17.Till valberedningen på 1år valdes M Jansson och T Morell.

18.Till tävlingskommiten valdes
Vinter: T Morell,P Morell
Sommar: T Grandin,S-S Höglund, T Hakulinen.

19.Till anvarig på hemsidan på 1år valdes
T Hakulinen.

20.Ingen höjning av medlemsavg beslutade årsmötet.

21.Arbetsgruppen för år 2010 på Harvikadammen kommer att bestå av

S-S Höglund,T Grandin,U Eriksson,R Esala.

22.Medlemsavg för sportfiskarna ska betalas som vanligt av klubben

men tävlingslicenserna för SM/DM får deltagarna själva betala och av uppvisande av kvitto få ersättning av klubben.

23.Medlemmarna ska få möjlighet att via hemsidan komma med förslag till en fiskeresa.

24.Klubben kommer att köpa in 200st trisslotter för försäljning.

25.Inga övriga frågor.

26.Årsmötet avslutat.

27.Förtäring.

……………………………..     ……………………………

         Justeras                           Justeras

Tävlingsverksamhet 2009

Tävlingsverksamhet Österby SFK 2009

Km i pimpel arrangerades på Stordammen, segrare i senior klassen blev Timo Hakulinen och i junior klassen vann Martin Winberg. 8st deltagare.

Km i Angelfiske och en Angelcup arrangerades under vintern angelcupen vanns av Tobias Morell.

Km i mete hölls vid Vattholmabron Senior egrare blev Timo hakulinen och junior Martin Winberg Ca 10 st deltagare. (Hittar inga resultat)

Seriemetet pågick 5 söndagar vid Harviksdammen och den vanns av Hans Enlund 12st deltagare, vi hade korvgrillning och prisutdelning efter sista tävlingen.

10 timmars metetävling i väddökanal arrangerades i vanlig ordning, den vann laget Finskt Bly (Österby SFK) 9 lag ställde upp.

Km i gäddfiske hade vi på Harviksdammen första helgen i Oktober, segrare och klubbmästare blev Hans Enlund han fick även den största gäddan som han fick pris för och Tapio H fick pris för den minsta gäddan.

Ett antal medlemmar var även med på pimpel DM och tre av dessa gick vidare till SM. Dennis F. S-S Höglund. Martin Winberg.

Ingen från klubben deltog i Dm mete.

Österby SFK var även involverade onsdagskulorna som på gick hela sommaren.

Årsmötes protokoll Österby SFK 2/3 2009

1.Årsmötet öppnades av T Grandin.

2.Till årsmötets ordförande valdes I Skönstrand.

3.Till årsmötets sekreterare valdes L Andersson.

4.Frågan om årsmötets behöriga utlysande godkänndes

av årsmötet.

5.Dagordningen godkänndes av årsmötet.

6.Till rösträknare tillika justerare valdes Raimo Esala och

Tapio Hakulinen.

7.Verksamhetsberättelsen lästes av var och en och god-

känndes av årsmötet.

8.Kassarapporten lästes av var och en och godkänndes

av årsmötet.

9.Revisorernas års berättelse godkänndes av årsmötet.

10.Årsmötet gav styrelsen full ansvarsfrihet.

11.Val av ordförande på 2år valdes I Skönstrand.

12.Val av kassör på 1år valdes H Rosenhoff.

13.Val av ledamot på 2år valdes P Morell.

14.Val av ledamot suppleant på 1år valdes S-S Höglund

och Timo Hakulinen.

15.Val av revisorer på ett år valdes Åsa Rajamäki

och på 2år valdes Tobias Morell.

16.Val av revisor suppleant på 1år valdes Per Wahlström.

17. Till valberedning valdes Raimo Esala och M Jansson.

18.Till tävlingskommitèn valdes P Morell,T Morell,Timo

Hakulinen,M Jansson,R Esala,S-S Höglund.

19.Till hemside ansvarig på 1år valdes Annika Skönstrand.

20.Årsmötet beslutade att sälja motorborr,båtmotor och

båttrailer på anbud, först och främst till klubbens medlem-

mar. Klubb båten beslutades att vara kvar.

21.Ingen höjning av medlemsavgiften men årsmötet beslutade

att införa familjekort för 250 kronor.

22.Till arbetsgruppen för Harvikadammen valdes T Grandin,

S-S Höglund,R Esala,I Skönstrand,Ulf Eriksson.

23.Fortfarande kommer klubben vara medlem i Sportfiskarna

men betalar separat ut tävlingslicenser till dom aktiva.

24.Bingolotto ansvariga är T Grandin och P Morell.

Ansvarig för Triss försäljning är I Skönstrand.

25.Frågan utgick.

26.Österby SFK har betalat in 500kronor till Fyris Östra.

T Grandin informerade om föreningen.

27.Alla medlemmar kommer att få medlemskort och

T Grandin ansvarar för medlemskorten.

I Skönstrand tog upp frågan om fiskerätten i Karmdammen

och han kommer att undersöka frågan själv.

R Esala kommer att använda sig av föreningens namn även

i år i innebandy turneringen.

28.Årsmötet avslutat.

29.Förtäring.