§1
Ändamål & syfte
 
Klubben har till syfte:

att  bidraga till fiskets utveckling som sport och kreationsform.

att  befrämja sportfiske och fiskevård.

att  imedlemmars intresse verka för ändamålsenlig organision av fisket och fiskevattnens rationella utnyttjande.

att  genom ungdomsverksamhet stimulera fiske och naturintresset bland ungdomen och därigenom ge dem ett ökat utbyte av fritiden.

att  bekämpa olaga och olovligt fiske samt andra oarter på fiskets område.

att  verka för ökat fiske och naturvett liksom respekt för andras rätt.

att  verka för gott kamratskap mellan klubbar (föreningar etc) och andra katergorier av fiskare till åstadkommande av god trivsel på fiskevatten.

§ 2

Medlemskap

Rätt till medlemskap äger varje fiskeintresserad person som söker inträde, betalar föreskrivna avgifter samt efterlever klubbens stadgar och föreskrifter.

§ 3

Förvaltning

Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av en särskild utsedd ordförande och minst två ledamöter jamte suppleanter, vilka samtliga utses för en tid av två år på så sätt att halva antalet styrelseledamöter och suppleanter avgår vartannat år. Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Styrelsen beslutar med enkel röstövervikt. Vid lika rösteval gäller den mening som bitrödes av ordförande utom vif val, där lotten avgör.
Klubben tecknas av en fungerande kassör.

§ 4

Ungdomsverksamhet

Ungdom under 18 år bildar sektion vilken väljer egen styrelse. Valbar i sektions styrelsen är såväl medlem i sektionen som medlem i huvudföreningen.

§ 5

Revision
För granskning av klubbens räkenskaper och förvaltning väljer årsmötet två revisorer jämte suppleanter för dessa. Revisorer och suppleanter väljes på ett år. Klubbens räkenskaper avslutas per den 31/12 årligen.

§ 6

Motioner

Motioner och ärenden vilka skall upptagas till behandling vid årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före årsmöte.

§ 7

Årsmöte

Årsmöte skall hållas årligen före feb månads utgång.
Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma.

1. Mötets öppnande
2. Fråga om mötets behöriga utlysande
3. Val av mötesfunktionär
4. Styrelsens förvaltningsberättelse
5. Ungdomssektionens verksamhetsberättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
8. Val av styrelseledamöter jämte suppleanter
9. Val av två revisorer jämta suppleanter
10. Val av erfoderliga kommite'er
11. Fastställande av arvoden och traktamenten
12. Fastställande av avgifter
13. Styrelsens rapporter och förslag
14. Motioner och ärenden
15. Mötets avslutande

§ 8

Kallelse

Kallelse till årsmöte skall utsändas senast 14 dagar före årsmötesdagen

§ 9

Utslutning

Medlem som uppsåtligen skadar klubben eller grovt åsidåsätter stadgarnas bestämmelser eller uppträder så att klubbens anseende bringas i fara kan av styrelsen uteslutas. Fråga om uteslutande får dock ej upptagas toll avgörande förrän medlemmen beretts tillfälle att inom viss bestämd tid yttra sig ärendet.

§ 10

Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut av två på varandra följande klubbmöten varav ett skall vara årsmöte och varvid skall föreligga minst 2/3 majoritet på vardera mötet. Mellan dessa beslut skall minst en månad förflyta.

§ 11

Klubbens upplösning

Beslut om klubbens upplösning kan endast ske genom beslut av två på varandra följande möten varav ett skall vara årsmöte och varvid skall föreligga minst 2/3 majoritet på vardera mötet. Upplöses klubben skall dess tillgångar gå till fritidsfiskefrämjande åtgärder.